Gendijk

Met deze site maakt u een ontdekkingsreis naar het verleden

Uitleg Portretgalerij Pastors

Portretgalerij is opgedeeld in meerdere kerken/geloofsrichtingen. U kunt betreffende kerk in het uitrolmenu aanklikken waarna zich het juiste menu opent. 

Verschillende wijzen van organisatie van een geloofsrichting door middel van het kerkrecht en/of de kerkorde. Over het algemeen onderscheidt men drie typen van kerkorganisatie.

Ten eerste: kerken met een episcopale structuur, te weten de oosters-orthodoxe, de rooms-katholieke, de oudkatholieke en de anglicaanse kerken. De episcopale kerkstructuur gaat uit van een (hiërarchisch georiënteerd) bestuur door in hun specifieke ambt gewijde bisschoppen.

Ten tweede de presbyteriaal-synodaal georganiseerde kerken, te weten de protestantse kerken in Nederland (PKN), ontstaan door fusie op 1 mei 2004, daarin zijn opgegaan de Nederlands Hervormde kerk(voor 1816 de nederduits gereformeerde kerk), de Gereformeerde kerk, ontstaan uit de doleantie 1886 (na 1886 ontstaan uit de Nederlands Hervormde kerk), en de Lutherse kerk in feite ontstaan nadat de Spanjaarden in 1585 Antwerpen hadden ingenomen. In feite alle reformatorische kerken. In de presbyteriaal-synodale structuur wordt de basis gevormd door de kerkenraden met ouderlingen (presbyters), die door en uit de belijdende leden wordt gekozen. De kerkenraden hebben het gezag over de eigen (plaatselijke) kerkgemeenschap, waarbij voor regionale kwesties en aangelegenheden het ‘meerdere verband’ van de classis, voor provinciale kwesties en aangelegenheden die van de provinciale synode bestaat. Voor zaken die de gehele kerk betreffen, zoals specifieke activiteiten en het contact met andere kerken, vormt de generale synode het belangrijkste orgaan. In alle organen zijn predikanten en niet-predikanten vertegenwoordigd.

Ten derde de congregationalistisch georganiseerde kerken, zoals de doopsgezinden, baptisten, methodisten en quakers. In het congregationalistische kerktype geldt het ideaal van vrije en zelfstandige gemeenten van ware gelovigen (congregations). Hierbij gaat men uit van de erkenning dat alleen Christus het hoofd van de kerk is. Hoogstens kunnen de verschillende gemeenten een federatie vormen.