Gendijk

Met deze site maakt u een ontdekkingsreis naar het verleden

Portretgalerij Pastors in de Ned. Hervormde Kerk

Predikanten van de Nederduits Gereformeerde Kerk die mijn voorouders en hun familie hebben gedoopt in deonderstaande kerken te Amsterdam.

(Na 1816 Nederlands Hervormde Kerk)

Portretten op alfabet achternaam

 

Hieronymus Simons van Alphen 1665 - 1742 geboren te Nieuw-Hanau (Dld) waar zijn vader een welgestelde koopman was.

Bediende de doop in de Noorderkerk en Westerkerk.

Predikant geweest te Warmond, Zutphen en Amsterdam sinds 1693. Hij studeerde zo vlug , dat hij reeds op vijftienjarigen leeftijd klaar was voor een academische opleiding. Eerst kreeg hij privé onderwijs, zoals Grieks, filosofie en geschiedenis. Heel kort in Utrecht en toen naar Leiden en Franeker. Hij heeft met veel zegen gearbeid. Zelfs een ernstige ziekte kon hem niet van zijn werk houden. Op 31 december 1714 kreeg hij een benoeming als hoogleraar theologie aan de universiteit van Utrecht. Is een kundig exegeet, boeiend docent en een beminnelijk mens. Er hoeft geen twijfel te bestaan omtrent zijn rechtzinnigheid, ofschoon hij zich opvallend afzijdig hield van theologische twisten.
Van heine en verre kwamen de studenten om van zijn onderwijs te genieten. Koning Willem IV behoorde tot zijn leerlingen.

 

Leonard Beels 1674 - 1756 geboren te Maassluis (Zh). Zoon van de predikant Theodorus Beels.

Bediende de doop in de Noorderkerk en Oude Kerk.

Predikant geweest te Breukelen, Gouda en Amsterdam sinds 1722. Hij studeerde te Franeker. Vele van zijn preken zijn uitgegeven.Was een bekend boetprediker en had een sombere levensbeschouwing wat mede te verklaren was uit zijn huislijke omstandigheden. Driemaal verloor hij een vrouw in het kraambed. Een van hen was Issabella Wuytiers, een zuster van de bisschop van de Oud-Katholieke kerk te Utrecht. Maar hij kon waarmaken dat zijn vrouw goed gereformeerd was. Heeft bij zijn vierde vrouw zes kinderen gekregen.

Beels vertelde ook over zijn gezondheid in een jubileumpreek. Hij deelt mee dat hij zijn hele leven heeft geleden aan de derdedaagse koorts, die telkens op hetzelfde uur terugkwam. Maar hij is bespaard gebleven voor podagra (jicht), waar mensen die een zittend leven leiden vaak last van krijgen.

 

Johannes Boskoop 1714 - 1772 geboren te Rotterdam (Zh). Zoon van Abraham Boskoop en Aegje Brouwer.

Bediende de doop in de Nieuwe Kerk en Noorderkerk.

Predikant geweest te Kethel, Rijswijk, Utrecht en Amsterdam sinds 1746. Hij studeerde te Leiden.
Trouwde met Johanna Bontekoning. Is kinderloos overleden. Boskoop gaf onderwijs met pen en mondeling en liet
diversen drukken van zijn leerredenen verschijnen.

Ook Boskoop memoreert in zijn jubileumpreek, dat zijn moeder voor zijn geboorte ergens zo van geschrokken was, dat
men vreesde dat ,, de deur van haar buik zoude toegesloten worden". Maar door 's Heeren goedheid werd toch een welgeschapen zoon geboren.

 

Petrus Boudaan 1666 - 1734 geboren te Sint Laurens bij Middelburg (Zl). Zoon van Gualterus Boudaan. Overleden te Langbroek op de hofstede Leeuwenburg waar hij zich toevallig bevond.

Bediende de doop in de Nieuwe Kerk.

Predikant geweest te Rijnsburg, Arnhem, Utrecht en Amsterdam.
In een afscheidsdienst werd gezegd: Een Apollos, machtig in de Schriften, een diep doordenker van zijn stoffen, een aangenaam en krachtig prediker. Maar ook een nederig mens. Zijn eerste vrouw stierf kinderloos en bij zijn tweede vrouw had hij twee zoons.
De eerste zoon stierf op het oorlogschip de Rijnland.

 

Wilhelmus van den Broek 1716 - 1777 geboren te Amsterdam (Nh). Zoon van Jan Jacob van den Broek en Catharina Meijbosch.

Bediende de doop in de Noorderkerk en Westerkerk.

Hij studeerde in Leiden.

Predikant geweest te Leiderdorp Doopsgezinde Gemeente en Amsterdam. Hij is in 1745 getrouwd met Maria van Lelyveld. Uit dit huwelijk werd één zoon geboren Reinier Jan. Deze Reinier Jan werd later regent van het Leprozenhuis. Wilhelmus schreef twee leerredenen.

 

Petrus Broes 1726 - 1797 geboren te Amsterdam (Nh) waar zijn vader koopman was.

Bediende de doop in de Noorderkerk.

Predikant geweest te Velp en Rozendaal, Nieuw-Loosdrecht, Vlissingen, Haarlem en Amsterdam.
Afkomstig uit een koopmansfamilie, kreeg vooral bekendheid als catechiseermeester. Op literair gebied komt Broes de eer toe het genre van de stichtelijke lectuur met de meditatiebundel te hebben verrijkt. In korte artikelen speelde hij in op de concrete vragen van zijn gemeenteleden. Hij had veel aandacht voor mensen die in nood waren. In de politieke onrust van de jaren 1780-1797 bleef hij een gematigd oranjegezind predikant.

 

Winoldus Budde 1715 - 1790 geboren te Deventer (Ov).

Bediende de doop in de Westerkerk.

Predikant geweest te Drumpt, Akkooi (Acquoi), Hattum, Arnhem en Amsterdam.  Petrus Broes hield over hem op 28  maart 1790 een gedachtenisrede na zijn overlijden. Verder weinig gegevens bekend.

 

 

 

Franciscus Burmannus (Burman) 1671 - 1719 geboren te Utrecht (Ut) waar zijn vader hoogleraar was.

Bediende de doop in de Amstelkerk en Noorderkerk.

Predikant geweest te Koudum, Brielle, Enkhuizen en Amsterdam. Was zeer geleerd, liet in Koudum een rabbi uit Amsterdam  overkomen om hem goed Hebreeuws te leren. En in Brielle maakte hij deel uit van het gezantschap dat koningin Anna bij haar troonsbestijging namens de Staten huldigde. Hij greep de gelegenheid aan om in de bibliotheken van Oxford en Cambridge te studeren. Is later benoemd tot hoogleraar en predikant in de theologie te Utrecht.

 

Theodorus Adrianus Clarisse 1741 - 1782 geboren te Oost-Souburg (Zl).

Bediende de doop in de Noorderkerk.

Predikant geweest te Amerongen, Wageningen, Schiedam en Amsterdam. Op 1792 reisde hij naar Groningen voor het bijwonen van de provinciale synode. Nauwelijks overleefde hij een schipbreuk in een hevige storm op de Zuiderzee. Te      Groningen aangekomen vervulde hij een preekbeurt op zondag 7 mei 1782. Hij stond amper op de preekstoel toen hij getroffen werd door een beroerte waaraan hij overleed.
Verwierf zich een zekere faam en populariteit door het schrijven van vooral religieuze volkslectuur en exegetische werken

 

Jacobus Covijn 1696 - 1746 geboren te Utrecht (Ut).

Bediende de doop in de Noorderkerk.

Predikant geweest te Hattem, Vianen, Dordrecht en Amsterdam waar hij zeer onverwachts stierf op 10 januari 1746. De grote menigte van lijkzangen (zoals dat toen heette) en grafschriften, op hem vervaardigd, getuigen van een grote achting en liefde die men voor hem koesterde. Hij studeerde ook in Utrecht en werd in 1718 doctor in de wijsbegeerte en letteren en proponent.
Hij was gehuwd met Maria Cornelia Ardinois die hem twee dochters schonk.

 

 Johannes van Doreslaer 1641 - 1707 geboren te (vermoedelijk) Enkhuizen (Nh). Zoon van Isaac Doreslaer.

Bediende de doop in de Noorderkerk.

Predikant geweest te Opperdoes, Medemblik en Amsterdam beroepen te Amsterdam 12 januari 1681, door de Diaconie voorgesteld. Is voogd geweest over Johannes van Doorn. Verder weinig gegevens bekend

 

Adrianus Johannes Elzevier 1702 - 1756 geboren te Amsterdam (Nh).

Bediende de doop in de Nieuwe Kerk en Westerkerk.

Beroepen te Amsterdam op 21 november 1741 door de Kerkenraad.

Portret is gemaakt toen 52 jaar was.

Verder weinig gegevens bekend

 

Pieter Elzevier 1673 - 1754 geboren te onbekend.

Bediende de doop in de Noorderkerk.

Predikant geweest te Sprang (Capelle), Nieuwkerk, Enkhuizen en Amsterdam sinds 1721.

Gemeld wordt wel, dat dominee Pieter Elsevier (let op de s) 78 jaar op 17 oktober 1751 trouwt met mej. de weduwe Bees 68 jaar oud. Het huwelijk wordt voltrokken in de Nieuwe Kerk door zijn zoon ds. Joh. Adr. Elsevier.

Verder weing gegevens bekend.

 

Ernestus Philippus Gerhardus van Essen 1715 - 1801 geboren te Yssum (Dld) waar zijn vader predikant was.

Bediende de doop in de Nieuwe Kerk en Noorderkerk.

Hij studeerde in Duisburg en Utrecht.

Predikant geweest te Baanbrugge, Thamen (Nh) (Vermoedelijk bij Uithoorn), Hattem en Amsterdam. Heeft meer dan 50 jaar in Amsterdam gestaan

Opende op 29 juli 1760 de te Amsterdam gehouden Particuliere Synode.

 

Theodoor Isaac Gerard (Gerhardus) van Essen 1739 - 1812 geboren te onbekend.

Bediende de doop in de Amstelkerk en Westerkerk.

Predikant geweest te Groot-Ammers, Ouderkerk aan de IJssel en Amsterdam sinds 1778.

Verder weinig gegevens bekend.

 

 

Bartout van der Feen 1739 - 1815 geboren in onbekend.

Bediende doop in de Westerkerk.

Predikant geweest te Woudsend, Heereveen, Loosduinen, Drift (Duitsland ?) en Amsterdam sinds 1783.

Is als predikant op 27 juli 1795 samen met 15 anderen predikanten geschorst omdat ze weigerden de eed van burgertrouw af te leggen die van hen geëist werd. Op 18 augustus 1795 werden hij met de anderen uit het ambt gezet. Op 31 januari 1804 werden zij weer toegelaten tot het ambt. Al die tijd zijn zij onderhouden door rijke en minder rijke gemeenteleden.

 

Samuel Coop a Groen 1618 - 1686 geboren te onbekend.

Bediende de doop in de Noorderkerk.

Predikant geweest te Westzaan sinds 1640 en Amsterdam  waar hij is bevestigd op 12 november 1651. Is beroepen in Amsterdam op voorstel van de Kerkenraad en heeft daar 34 jaar gestaan. Getrouwd met Maria (de Quade) van Ravensteijn (overl. 1670).

Anna Coop a Groen, vermoedelijk zijn dochter was in de zeventiende eeuw een dichteres.

 

Gerhardus de Haas 1737 - 1817 geboren te IJzendoorn (Gld).

Bediende de doop in de Nieuwe Kerk.

Predikant geweest te Scherpenzeel, Amersfoort, Middelburg en werd op 10 juni bevestigd in Amsterdam, heeft daar 36 jaar gestaan. Wist de tegenstand van zijn vader tegen de theologiestudie te overwinnen en studerde in Tiel en Utrecht. Hoewel getrouw in zijn ambt als predikant was hij een man van bijzonderen studielust, zodat hij vaak zeer verstrooid was in het dagelijks leven. Dat was de oorzaak dat er nog lang na zijn dood op 9 december 1817 anekdoten in omloop waren. Was zeer bekwaam op exegetisch en dogmatisch gebied. Heeft een aantal theologische boeken geschreven

 

Henricus de Haan Hugenholtz 1758 - 1824 geboren te IJsselstein (Ut) zoon van Petrus A.C. Hugenholtz predikant van IJsselstein. Deze familie komt van oorsprong uit Duitsland waar zijn grootvader predikant was in Bentheim (Dld). Is ook de grootvader waaruit het geslacht de Haan Hugenholtz stamt.

Bediende de doop in de Nieuwe Kerk.

Predikant geweest te Jutphaas, Kampen, Nijmegen en Amsterdam.

Is als predikant  op 27 juli 1795 samen met 15 anderen predikanten geschorst omdat ze weigerden de eed af te leggen vanwege: Zie Bartout van Feen. Ook speelde een rol dat hij als orangist bekend was. 

 

 

 

Hugo van der Helst 1657 - 1727 geboren te onbekend.

Bediende de doop in de Eilandskerk en Noorderkerk.

Predikant geweest te Nootdorp, Alkmaar en Amsterdam sinds 1694.

Predikanten werden verafgood of verguist en dat eerste was het ergste en het zou in deze tijd niet zo meer voorkomen. Ook dichters maakten zich er schuldig aan. Zo waren er negen en twintig erekransen (gedicht) door de Nederduits Gereformeerde Gemeente gevlochten voor de predikanten. En zij krijgen daarin allemaal een couplet: de ijverige Zeegers, de dappere van der Helst, de wakkere van der Horst enz.

 

 

Petrus Hollebeek 1696 - 1750 geboren te Deventer (Ov). Zoon van Josias Hollebeek predikant te Deventer.

Bediende de doop in de Noorderkerk en Zuiderkerk.

Predikant geweest te Loenen, Kampen en Amsterdam sinds 3 augustus 1732 waar hij met 67 stemmen voor beroepen werd.

Studeerde te Leiden, en hij schonk de Leidse Hogeschool zes marmeren afbeeldingen die hem van Smyrna waren toegezonden

Hij is gehuwd op 23 april 1728 met Maria Helena de la Fontaine uit Amsterdam, die hem twee zoons schonk Hij schreef verschillende preken uit.

 

Gerardus Puppius Hondius 1666 - 1740 geboren te Hoorn (Nh). Zoon van Jacobus Hondius predikant te Hoorn.

Bediende de doop in de Noorderkerk en Westerkerk.

Predikant geweest te Zuid-Zijpe, Oost-Zaandam, Nijmegen, Hoorn en Amsterdam sinds 19 juni 1707. Hij was gehuwd met Geertrui Schenk en na haar dood met Florentia Altius. Hij gaf ook de kleine Print-Bijbel uit. De voorloper van de kinderbijbel. Hierin werden fragmenten van Bijbelteksten aantrekkelijk gemaakt voor kinderen. Allerlei kopergravures maakten deze Print-Bijbel aantrekkelijk. De predikanten werden of verafgood of verguisd en het eerste was het ergste. Dichters prezen de predikanten met zogenaamde erekransen (gedichten). " Negen en twintig eerekransen door de Nederduytsche gereformeerde Gemeente gevlochten voor hunne predicanten, zoo als hunne Eerwaarden den eerste april 1717 in wezen waren". Daarin krijgen zij allen een couplet, de ijverige Zeegers, de dappere Van der Helst, de wakkere van der Horst, de liefelijke Hondius enz.

 

Taco Hajo van der Honert 1666 - 1740 geboren te Norden, Oost friesland (Dld). Zoon van Johan van der Honert (ingenieur en krijgscommissaris van de vorst in Oost Friesland) en zijn derde vrouw Ida Hajinga. Toen Ida spoedig na zijn geboorte overleed, werd hij opgevoed door zijn grootmoeder Hasia van der Meyde.

Bediende de doop in de Noorderkerk en Westerkerk.

Predikant geweest te Hendrik Ido Ambacht, den Briel en Amsterdam sinds 18 mei 1698. Daarna hoogleraar in de godgeleerdheid en Hebreeuwse oudheden te Leiden. Hij huwde met Jacomina van Asperen en na haar dood met Elisabeth van Midlum. Het was een felle bestrijder van Rome en alle van Spinozisme verdachten. Ook met zijn collega's en professoren ging hij graag in debat, totdat het burgemeesters te erg werd en zij er een eind aan maakten. Een geleerd man en een ijverig voorstander van de Nederlandse taal. In 1714 verhuisde hij naar Leiden, vanwaar hij nog vaak de Amsterdamse kerkenraad te hulp schoot, als deze in een moeilijk polemiek verwikkeld was.

 

Cornelius Houthoff 1683 -1752 geboren te Rotterdam (Zh).

Bediende de doop in de Noorderkerk.

Predikant geweest te Houten, Oudewater, Dordrecht en Amsterdam sinds 1719, waar hij bibliothecaris van het Athenaeum en visitator van de latijnse school werd. Hij studeerde te Leiden theologie. Een geweldig redenaar en geleerd man, hield erg van poëzie. Op zijn 25 jarig jubileum werd er een medaille geslagen met zijn beeltenis. Gaf verscheidene preken uit. Toen het leger uittrok schreef en preekte hij:

Heilzame raed aen Nederlands ingezetenen, voorgesteld en aengedrongen door den zeer Geleerde en Godvruchtigen Heere Cornelius Houthoff, in zijn Eerwaerdigheids Krachtige Redevoering over deuteronomium XXIII. vs. 9. Wanner het leger uittrekt tegen uwe vyanden; zoo zult gy u wagten voor alle quade zaken. Uitgesproken te Amsterdam in de Westerkerk den 29 september 1743.

 

Herman Hubert 1729 - 1809 geboren te Nordhorn (Bentheim) (Dld).

Bediende de doop in de Nieuwe Kerk en Noorderkerk.

Predikant geweest te Koldeveen (Dr), Kampen en Amsterdam sinds 15 mei 1763.

Studeerde in Groningen en Leiden talen filosofie en kerkelijke en wereldlijke geschiedenis. Is scriba van de Overijsselse Synode geweest te Deventer.

Trouwde met Anna Gaarengroot.

Verder weinig gegevens bekend

 

 

Wilhelmus Koolhaas 1709 - 1773 geboren te Deventer (Ov)

Bediende de doop in de Noorderkerk.

Predikant geweest te Langerak en Amsterdam sinds 31 januari 1755. Hij studeerde te Deventer en Utrecht Hebreeuwse en Griekse talen en filosofie en oudheden. Is door de burgemeesters van Amsterdam benoemd tot hoogleraar aan het Athenaeum in de oosterse talen. Pas daarna verzochten de burgemeesters de kerkeraad Koolhaas te beroepen tot predikant. Op 16 januari 1755 las de praeses dit verzoek in de kerkeraad voor. Als aanbeveling diende dat hij een wakkere, brave en geleerde man was in de kracht van zijn leven. Ging de kerkeraad akkoord dan zou een nieuwe predikantsplaats worden gesticht. De kerkeraad wees het verzoek af met 48 tegen 40 stemmen! Zoiets was nog nooit gebeurd. De kerkeraad berichtte burgemeesters, dat hij geen predikanten wilden beroepen die hij niet hadden gehoord, zelfs niet kende. Toen burgemeesters op hun stuk bleven staan moest de kerkeraad wel zwichten en gingen schoorvoetend akkoord. Hij trouwde met Margaretha Makreel maar stierf kinderloos.

 

 

Gerardus Kulenkamp 1700 - 1775 geboren te Bremen (Dld).

Bediende de doop in de Nieuwe Kerk, Noorderkerk en Westerkerk.

Predikant geweest te Nieuw Loosdrecht, Delft en Amsterdam sinds 1733. Hij studeerde te Utrecht. Kulenkamp stond ruim 40 jaren in Amsterdam. Zijn vaderstad Bremen is hem niet vergeten en werd hij op 1739 beroepen als predikant en professor, maar hij bedankte, zozeer voelde hij zich aan Amsterdam verbonden. De liefde was wederkerig, want de gemeente droeg hem op handen. Van de kerkenraad was hij de onbetwiste leider, hij voerde namens hem het woord en schreef voor hem de uitgaande stukken. Wanneer onze kerk een bisschop had gekend zou hij dat zeker geworden zijn. Hij stond vooral aan de spits in de strijd van de kerkenraad tegen Zinzendorff de leider van de Hernhutters. Kulenkamp mengde zich ook in de geruchtmakende zaak van de Amsterdamse predikant Tijken. In het begin van het jaar 1748 ging het gerucht in de stad ds. Tijken bij Grietje K. nog wel een getrouwde vrouw een kind heeft verwekt. Wanneer Tijken preekte stroomde de kerk dan ook vol. Later ging er nog een gerucht dat Tijken zelf het kind zou gedoopt hebben. Hij trouwde met Alida Maria Franszen. ook zijn catechetische werken vonden gretig aftrek.

 

 

Gerard Johan Nahuys 1738 - 1781 geboren te Utrecht (Ut). Zoon van Gerard Nahuys, kanunnik van het kapittel van Oud Munster te Utrecht en Margaretha Pott.

Hij bediende de doop in de Westerkerk.

Predikant geweest te Ede, Oud-Beijerland, Middelburg, Rotterdam en Amsterdam sinds 28 juni 1778. Reeds in zijn jeugd koesterde hij de wens om predikant te worden. Na de Latijnse scholen doorlopen te hebben, werd hij een van de voortreffelijkste student van de academie te Utrecht. Hij studeerde talen, wijsbegeerte, wis- sterren- en natuutkunde, in alle wetenschappen waarin hij zich kon verrijken. Terwijl hij voor godgeleerdheid, uitlegkunde en kerkelijke geschiedenis tot de beste behoorde. Werd op 16 oktober 1780 benoemd tot hoogleraar te Leiden. Nahuys stierf echter te Leiden nog voor hij zijn professoraat aanvaard had. Een voortreffelijk kanselredenaar, en behoorde tot de geleerdste en mildste manne van zijn tijd. Wars van mystieke denkbeelden maar bezat wel echte godsvrucht. Heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor het stichten van volksscholen en het weerleggen van de bezwaren tegen de vaccinatie. Was samen met Jacobus Nuys Klinkenberg begonnen aan een verklaring van de hele Bijbel. Was gehuwd met Catharina Walburg van Mansfeld die 7 kinderen schonk, onder welke een zoon P.H. Nahuys laatst predikant te Haarlem

  

Johannes Noordbeek 1683 - 1749 geboren te Lemmer (Fr). Zoon van Geertruida Stricks.

Bediende de doop in de Amstelkerk, Nieuwe Kerk, Noorderkerk en Westerkerk.

Predikant geweest te Deventer en Amsterdam sinds 1722 .Is gehuwd met Aaltje Sander en na haar overlijden met Margaretha Commelin Hij is begraven te Workum (Fr).

Verder weinig gegevens bekend.

 

 

Petrus Noordbeek 1711 - 1779 geboren te Nordhorn (Bentheim) (Dld). Zoon van Johannes Henricus Noordbeek en Amalia Elisabeth Stülen. Een verre voorouder van hem is Johannes Tho'r Nortbecke, overleden Schüttorf in het Graafschap Bentheim (Dld), ca. 1567.

Bediende de doop in de Noorderkerk.

Predikant geweest te Stavoren, Hattem, Amersfoort, Groningen en Amsterdam sinds 1748. Studeerde te Groningen en was rector van de Latijnse school. Van hem verscheen: Paulus zegezang uit 2 Tim. 4: 7 - 8.

 

 

Wilhelmus Peiffers 1705 - 1779 geboren te Brüggen te Gulik, in Nordrhein-Westfalen (Dld)

Bediende de doop in de Westerkerk.

Predikant geweest te IJsselstein (hulpprediker), Delft (eerst als Gasthuispredikant en later de gemeente) en Amsterdam. Aan de theologische strijd van zijn dagen heeft hij een levendig aandeel gehad. Toen David Bruinings als predikant in Amsterdam kwam en deze zich ontpopte als een vurig aanhanger van de Broedergemeente van de Hernhutters, waren de rapen gaar. Het gaf een geweldige deining in Amsterdam. Wilhelmus Peiffers vaarde zo geweldig uit tegen deze mensen, dat men het een onmanierelijke wijze van Christelijke liefde vond. De laatste jaren van zijn leven kon hij niet meer praten, waardoor hij nog een preek in druk uitgaf .

 

 

 

Rutgerus Perizonius 1714 - 1781 geboren te Ootmarsum (Ov).

Bediende de doop in de Nieuwe Kerk en Noorderkerk.

Predikant geweest te Lellens (Gr), Veendam en Amsterdam sinds 15 juni 1749. Is gehuwd met Alida Machteld Cloppenburg die 31 maart 1777 overleed en hertrouwde 11 oktober 1778 met Maria van Winter. Hij studeerde te Groningen. Zijn broer Anthonius Johannes studeerde ook in Groningen. Een zoon van Rutgerus uit zijn eerste huwelijk, Theodorus Cloppenburg Perizonius (heeft de naam van zijn moeder bijgevoegd) is ook predikant geweest in Amsterdam bevestigd op 12 augustus 1781, in de vacature van de eerder genoemde Gerard Johan Nahuys en werd later hoogleraar te Leiden.

Het geslacht Perizonius (heette eigenlijk Voorbroek) stamt uit Schuttorp, (Bentheim) (Dld). De stamvader  Antonius was hofprediker bij de graaf van Lippe en later predikant te Cappel in dat graafschap.

 
 

 

Johannes Plantinus 1692 - 1771 geboren te Leeuwarden (Fr) als zoon van een schipper.

Bediende de doop in de Westerkerk.

Predikant geweest te Berlikum, Hindeloopen, Leeuwarden, Utrecht en Amsterdam sinds 29 september 1726. Eenmaal in Amsterdam knoopte hij vriendschapsbanden aan met Von Zinzendorff van de Hernhutters, en verzette zich dus samen met de predikanten De Bruijn, Schiphout en Hieronymus S. van Alphen tegen Kulenkamp. Maar heeft zich in 1750 van hen afgewend vanwege de liederenbundel van Zinzendorff. Hij was goed bevriend met de bekende Rutger Schutte die zijn lijkrede hield.

Plantinus was eerste gehuwd met Saapke Quader, overleden 13 december 1717, die hem een dochter schonk, ongehuwd overleden 10 januari 1745. Trouwde tweede  met Maria van de Put, overleden 21 december 1736, die hem ook een dochter schonk. Hij gaf een preek uit bij zijn vijftig jarig jubileum.  Sympathiek doet Plantinus aan in zijn jubileumpreek, waar hij zegt tot de gemeente: ,, Gij hebt den room van mijne beste jaren en fleurige dagen gehad, wees dan ook tevreden met de blote melk. Hebbe ik geen banket meer op te zetten, houd u vergenoegt met een schotel moes".

 

 

Hermanus Rietveld 1760 - 1832 geboren te Emmerich (Dld).

Bediende de doop in de Noorderkerk.

Predikant geweest te Wijngaarden, Goudriaan, Vlissingen en Amsterdam sinds 8 juni 1791.

Hij studeerde te Utrecht en te Leiden in de godgeleerdheid. Hij vertaalde verschillende boeken uit het Hoogduits. Zijn preekwijze onderscheidde zich door bondigheid, duidelijkheid en kortheid. Hij overleed op 10 januari 1832.

 

Jacobus Rijsdijk Takens 1752 - 1804 geboren in onbekend.

Bediende doop in de Westerkerk.

Predikant geweest te Vinkenveen, Delfshaven, Gouda en Amsterdam sinds 1797..

Heeft verschillende leerredenen geschreven. Toen Vinkeveen weer in 1772 een zelfstandige gemeente was geworden, na een beroep op de Staten van Utrecht kon men beroepen gaan wat resulteerde in de komst van Jacobus Rijsdijk Takens die op 2 oktober 1774 aldaar bevestigd wordt. Er waren inmiddels weer een hoop problemen in de gemeente die uiteraard weer ging over het afleggen van de eed. Veel gemeenteleden hebben degenen die werden geschorst gesteund. De stemming in de gemeente werd er niet beter op. Ds. Takens rapporteerde in de kerkenraad dat hij na de preek in de kerk zelf was bedreigd, aangevallen en mishandeld. De kerkenraad hoort dat met ,, aandoening en verontwaardiging" aan en neemt maatregelen via de burgerlijke overheid.

 
 

 

Adolf Frederik van der Scheer 1747 - 1811 geboren te onbekend.

Bediende de doop in de Westerkerk.

Predikant geweest te Ophemert, Hien, Hattum, Zwolle en Amsterdam sinds 1781.

Verder weinig gegevens bekend.

 

 

Theodorus van Schelluynen 1692 - 1776 geboren te 's-Gravenhage (Zh).

Bediende de doop in de Nieuwe Kerk, Noorderkerk en Westerkerk.

Predikant geweest te Schelluinen, Heemstede, Zaltbommel en Amsterdam sinds 1728. Hij was een geliefd prediker en behoorde tot de gematigde orthodoxie. Wars van alle kerkgeschil, had hij zelfs waardering voor de remonstrantse predikant Gerard Brandt. Hij bestreed echter de twee uitersten, zowel de bedorven mysteries die leert, dat elk mens een goddelijk licht zou zijn, en de leer van de vrijgeesterij van de spinozist Deurhoff.

Was ook voorzitter (Praeses) van de kerkenraad. Hij beoefende als zovele collega's ijverig de dichtkunst. Was zeer bevriend met Rutger Schutte en de remonstrantse dichteres Lukretia van Merken die een groot aandeel heeft gehad in de Psalmberijming van 1773 waarin 17 psalmen zijn opgenomen, waaronder de bekende psalm ,, Hijgend hert der jacht ontkomen".

Heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt door de uitgave van stichtelijke buitenlandse werken.

 
 

 

Rutgerus Schutte 1708 - 1784 geboren te Diepenheim (Ov). Ook hij was weer van Duitse afkomst.  Zoon van Otto Schutte en Maria Couper.

Bediende de doop in de Westerkerk.

Predikant geweest te Rossum, Zaltbommel, Dordrecht en Amsterdam. sind 1745 tot zijn emeritaat in 1776. Hij huwde met Elizabeth Suffrida Hamerster, zuster van de Amsterdamse predikant Ludovicus Hamerster. Hij studeerde in Deventer en Utrecht (oosterse talen, joodse oudheden, geschiedenis en wijsbegeerte). Hij moet vooral geroemd worden om zijn dichtkunst. In de vele bundels die hij uitgaf, vindt men verscheidene nieuwe berijmingen van de Psalmen. Het lag dan ook voor de hand dat hij in 1773 door de Staten werd benoemd in de commissie tot voorbereiding van een nieuwe psalmberijming.  En heeft ondanks zijn zwakke gezondheid hier aan meegewerkt. Ook als taalkundige heeft hij veel verdiensten. Hij beheerste naast de oosterse en klassieke talen ook het Frans, duits, Engels en Italiaans. Als theoloog is minder over hem bekend. Er zou meer over hem te schrijven zijn als deze ruimte het toeliet.

 

 

Dirk Semeins van Binnevest 1739 - 1817 geboren te Enkhuizen (Nh).

Bediende de doop in de Zuiderkerk.

Predikant geweest te Nigtevecht, Deventer en Amsterdam sinds 22 augustus 1773 en met emeritaat in 1815. Hij stond bekend als een goed dichter, dat was mede de oorzaak dat hij benoemd werd in een commissie samen met Schutte als",, befaamde kenners en beoefenaars van de poëzij". Die het beste gedicht moesten uitzoeken die via een prijsvraag was binnengekomen. Ook behoorde hij tot de drie predikanten tw. Clarisse, Binnevest en Van Herwerden die werden aangewezen om bij executies aanwezig te zijn. Maar het probleem was een executie op zaterdag. De predikant of predikanten wier beurt het was, werden, omdat de executie op zaterdag plaats vond, van hun preekbeurt op de zondag vrijgesteld. Maar de vrijstelling van drie betekende voor de rest een wel zware belasting. Eindelijk werd besloten dat alleen zij die ook op het schavot aanwezig waren vrijaf kregen.

 

 

Johannes d'Outrein 1662 - 1722 geboren te Middelburg (Zl) zoon van Cornelis Hendrix d'Outrein

Bediende de doop in de Noorderkerk en Westerkerk.

Predikant geweest te Oostzaan, Franeker, Arnhem, Dordrecht en Amsterdam. Studeerde in Franeker theologie en was twee jaar later doctor in de filosofie. Hij huwde met Gerrtruida Sluiter die zelf een aantal theologische werken op haar naam heeft staan. d'Outrein was een geleerd man, in Dordrecht bekleedde hij het ambt van prof. in de wijsbegeerte en de bijb. oudheid-kunde aan de Illustre School. Vele geleerde zochten hem op. Hij heeft een groot aantal stichtelijke boeken geschreven met een enorme lezerskring. Zijn "Korte schets der goddelijke waarheden" beleefde zelfs 15 drukken en werd vertaald in het Frans, Duits, Engels, Portugees en Maleis.

 

 

Daniël Serrurier 1720 -1789 geboren te Hanau (Dld). Zoon van Ludovicus Serrurier en Esther de Visch, en broervan Filips Serrurier ook predikant te Amsterdam.

Bediende de doop in de Noorderkerk en Westerkerk.

Predikant geweest te Heemstede, Barneveld, Leiden en Amsterdam en bevestigt op 28 augustus 1757.

Studeerde in Leiden, waar hij later ook overleden is op 9 augustus 1789. Hij was een man met grote bekwaamheden.

Is gehuwd met Catharina van Poot op 28 juni 1753 (ondertrouw). Op 7 mei 1771 vindt er een overdracht plaats van een obligatie groot 1.000,- gulden ten laste van de kolonie van Suriname bij notaris J.J. Kruynder. Overdrager is in dit geval uit het nalatenschap van Jacoba Vermeulen. de ontvanger is Daniël Serrurier.

 
 

 

Filips (Philippus) Serrurier 1727 - 1799 geboren te Hanau (Dld). Zoon van Ludovicus Serrurier en Esther de Visch, en broer van Daniël Serrurier ook predikant te Amsterdam.

Bediende de doop in de Noorderkerk, Westerkerk en Zuiderkerk.

Predikant geweest te Wilsveen (Zh), en Amsterdam sinds 1763. Hij studeerde thoelogie te Utrecht. Is als predikant  op 27 juli 1795 samen met 15 anderen predikanten geschorst omdat ze weigerden de eed van burgertrouw af te leggen die van hen geëist werd. Op 18  augustus 1795 werden hij met de anderen uit het ambt gezet. Op 31 januari 1804 werden zij weer toegelaten tot het ambt. Al die tijd zijn zij onderhouden door rijke en minder rijke gemeenteleden.

Filips is van betekenis voor de kennis van de politieke strijd in de tweede helft van de 18e eeuw. Toen hij 25 jaar predikant te Amsterdam was memoreerde hij in een gedachtenisrede hoe hij in de periode 1780-1788 vanaf de kansel had gewaarschuwd tegen de grote verdeeldheid en felle vijandschap in staat en kerk.

 
 

 

Hero Sibersma 1644 - 1728 geboren te Franeker (Fr). Zoon van Johannes Sibersma, kunstschilder, en Emmetje Belida.

Bediende de doop in de Noorderkerk.

Predikant geweest te Sexbierum, Ternaard (Fr), Harlingen en Amsterdam sinds 1683 tot zijn emeritaat in 1727. Studeerde te Franeker, Utrecht en Leiden. Hij was gehuwd met Catharina Ruardi en had één zoon, Daniël Simon Sibersma die eveneens predikant was. Hero Sibersma volgde wel de gewoonte, want toen ds. d' Outrein met een pruik op de preekstoel verscheen volgde Sibersma al spoedig. Fel heeft hij de Joden (in Nijmegen) verdedigd die werden beschuldigd van offer van een Christelijk kind in hun synagoge. Sibersma en Hondius en Wilktens verklaren herzelfde als de Joden uit Nijmegen, dat moord op kinderen nooit is voorgekomen, sterker nog, het is in flagrante strijd met hun wet. Sibersma heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt met het uitgeven van stichtelijke werken. Grote opgang maakte zijn verklaring van de Heidelbergse Catechismus

 
 

 

 Johannes Smit (Smetius) 1630 -  1710 geboren te Nijmegen (Gld).Zoon van de bekende Johannes Smetius.

Bediende de doop in de Oude Kerk en Nieuwe Kerk..

Predikant geweest te Herveld, Nijmegen, Alkmaar en Amsterdam sinds 30 april 1684. Hij studeerde theologie te Utrecht. Smit is een van de weinige predikanten geweest, die kritiek heeft uitgeoefend op de toen gebruikelijke allegorese (interpretatie van de Bijbel) en de Bijbelse tijdrekenkunde. Allegorie was in zijn ogen meer inleg- dan uitlegkunde. Hij zegt, je zet mensenwoorden op de plaats van Gods Woord. Wat de tijdrekenkunde betreft, meenden velen precies de dag en uur van Jezus geboorte, dood en opstanding te kunnen berekenen. Zijn preken zijn zeer geleerd; alle Hebreeuwse en Griekse woorden worden uitvoerig verklaard. Hij gebruikte veel citaten van klassieke auteurs. Hij schreef diverse verhandelingen. In Amsterdam was dr. Balthazar Bekker door de synode afgezet vanwege zijn leer. Toch berichtte hij de kerkenraad dat hij zondag 9 augustus zijn dienst zou vervullen in de Zuiderkerk. De kerkenraad had ds. Smit verzocht deze dienst te vervullen. Maar Bekker had ds. Smit hetzelfde bericht gestuurd. Deze zag de bui al hangen, 2 predikanten die de preekstoel op willen.  Dus had de kerkenraad de burgemeesters ingelicht en Bekkers koos eieren voor zijn geld en liet zich niet zien.

 

 

Martinus Snethlage 1697 - 1763 geboren te Deventer (Ov). Zoon van Rudolph Snethlage en Anna Christina Hundius. Als stamvader wordt Wilhelmus Snethlage genoemd die eerst priester was en daarna predikant te Tekelenburg en Cappel in Nordrhein-Westfalen (Dld).

Bediende de doop in de Oude Kerk, Westerkerk en Zuiderkerk.

Hij was de eerste hoogleraar te Duisburg (Dld), maar werd toen beroepen te Bemmel.

Predikant geweest te Bemmel, Kampen, Delft en Amsterdam sinds 2 juni 1737. Hij studeerde te Deventer en Leiden. Hij schreef: "Het nieuwe kerlkgebouw in de vrije heerlijkheid van Roosendaal aanvaard en den Heere gewijd, in een leerrede over salomons tempelgebed." Zijn boezemviend Johannes Eusebius Voetius beweende zijn verlies met een rouwklacht.

 

Paulus Steenwinkel 1662 - 1740 geboren te Wijk bij Duurstede (Ut). Zoon van Theodorus Steenwinkel. Diederik Steenwinkel was de enige zoon van Paulus en was predikant en hoogleraar in 's-Hertogenbosch.

Bediende de doop in de Noorderkerk.

Predikant geweest te Schelluinen, Wijk bij Duurstede, 's-Hertogenbosch en Amsterdam sinds 28 november 1700. Studeerde  theologie te UtrechtHij was een principieel cartesiaans (volgeling van Descartes) coccejaan (volgeling van Johannes Coccejus, voorstander van meer vrijzinnigheid in de kerk). Was tegen de leer van Balthasar Bekker, en schreef samen met de predikant Johannes Aalstius te Hoornaar: "Zedige aanmerkingen." De kritiek was scherp. Hij schreef verder: "Lijkpredicatie over Maria de 2e.Op 7 november

 

 

Johan Temmink 1701 - 1768 geboren te Vlaardingen (Zh). Zoon van Wammarus Temmink die ook predikant was en Cornelia Heynsius (predikantsdochter). Johan stamde af van een echt predikantsgeslacht. Zijn grootvader was ook predikant.

Bediende de doop in de Westerkerk en Zuiderkerk.

Predikant geweest te Korendijk (Goudswaard), Purmerland, Schoonhoven en Amsterdam sinds 10 april 1740 tot zijn overlijden op 26 oktober 1768 door een beroerte. Hij ging al vroeg (1718) theologie studeren in Leiden. Zijn laatste gemeete werd die van de Gasthuiskerk  in Amsterdam. Na een ernstige ziekte werd hem verlof gegeven ook in andere kerken  van Amstedam te preken, waarbij ongetwijfeld de grote toeloop tot zijn prediking een rol speelde. Vele zijn door zijn prediking gezegend. Hij bleef ongehuwd. Van hem zijn vele delen met preken nagelaten. Zijn belangrijkste  werk is: " Het Hogepriestelijk gebed van Christus".

 

  

 Nicolaus van Tetterode) 1715 - 1773 geboren te Haarlem (Nh). Hij is de grootvader van de stichter van de firma N.V. Lettergieterij  van Tetterode, later Lettergieterij Amsterdam.

Bediende de doop in de Noorderkerk en Westerkerk.

Predikant geweest te Hoogkarspel, Noordwijk, Dordrecht en Amsterdam sinds 12 april1758. Studeerde theologie te Leiden. Hij was op 5 april gehuwd met Anna Cornelia Elisabeth Marcus. Toen op 11 mei 1772 een Vlaams gezelschap in de schouwburg een treurspel opvoerde ,, De Deserteur", wat zich zogenaamd in een donkere gevangenis afspeelde, moesten de blikken met kaarsvet, die als verlichting diende , worden gedoofd. Door onvoorzichtigheid sloeg de vlam in het gordijn en weldra stond de hele schouwburg in brand. In de paniek verloren 18 mensen het leven. Er onstonden allerlei gedichten waarbij de toon steeds heftiger werd. Burgemeesters ontboden dadelijk op 14 mei de predkanten op het stadhuis, omdat zij bang waren dat er weer een toneelstrijd zou ontstaan. Zij verzochten hen op ,,op den predikstoel over de verbranding van den schouwburg en hetgeen daarbij geschied is, zich niet uit te laten, of veel omzichtigheid te gebruiken. Het verhaal gaat dat ds. Tetterode, ondanks de burgemeesterlijke waarschuwing, gepreekt zou hebben over de tekst Ez. 24:10 ,, Draag veel houts toe, steek het vuur aan en laat de beenderen verbranden. Of burgemeesters er blij mee waren verteld het verhaal niet.

 

 

Jacobus Tijken 1706 - 1789 geboren te Rotterdam (Zh).

Bediende de doop in de Amstelkerk, Nieuwe Kerk, Noorderkerk, Oude Kerk en Zuiderkerk.

Predikant geweest te IJsselmonde, Schiedam en Amsterdam sinds 1741. Studeerde theologie te Leiden. Hij was gehuwd met Agatha de Waerdt. Een typisch vertegenwoordiger van de gematigde 18e eeuwse orthodoxie. Verzette zich zowel tegen wettische gezindheid als tegen lijdelijkheid. Zijn voornaamste geschrift is een verklaring van de Heidelbergse Catechismus, die niet ongunstig afsteekt tegen veel commentaren uit die tijd. Schreef ook over de wantoestanden op kerkelijk en maatschappelijk gebied in Suriname. In 1753 werd hij beschuldigd van overspel met de vrouw van een Oostindiëvaarder. Hij zou het kind, uit die verhouding geboren, hebben gedoopt, en na deszelfs dood hebben begraven. Het veroorzaakte een geweldig tumult met opstootje in en rondom de kereken waar hij preekte. De kerkeraad zag geen aanleiding voor een procedure; en de zaak werd zowel door de schepenen als door het Hof geseponeerd.

 
 

 

 Johannes Visscher 1688 - 1759 geboren te Utrecht (Ut). Zoon van Philipus Carolus Visscher en Everdina Heerma.

Bediende de doop in de Nieuwe Kerk, Noorderkerk  en Westerkerk.

Predikant geweest te Nieuwkoop, Amersfoort en Amsterdam sinds 19 april 1722.  Hij studeerde historie, talen en welsprekendheid te Leiden. Hij was gehuwd met Ida Hillegonda Valckenier die weduwe was van Jacob Valckenier de Jonge. Zij schonk hem drie zonen en een dochter. Was in 1730 praeses voor de Noorh-Hollandse Synode. Werd in het jaar 1752 benoemd tot Curator Latijnse Scholen en visitator de Bijbeldrukken te Amsterdam.  Op Dankdag 7 maart 1759, met veel ernst in de Westerkerk 's avonds gepreekt te hebben, werd hij 's nachts erg benauwd en veel pijn op de borst overvallen. Dit herhaalde zich een aantal keren en op 5 april werd het opnieuw heel erg, waarop hij de volgende dag op 6 april is overleden 71 jaren oud.

 

 

 Adrianus van Wesel 1651 - 1710 geboren te Etten (Gld). Zoon van Bartholdus van Wesel, predikant te

Etten.

Bediende de doop in de Noorderkerk.

Predikant geweest te Prinsenland (Purmerland), Oostzaan, Kampen, Leeuwarden en Amsterdam sinds

1685.

Hij was een zeer werkzaam man en een niet onverdienstelijk prediker.

Van hem worden dertien predicaties vermeldt. Nog is zijn preek over Mattheus 27 vers 62 - 66

gehouden te Amsterdam op 24 maart 1690 op internet te beluisteren.