Gendijk

Met deze site maakt u een ontdekkingsreis naar het verleden

Portretgalerij Pastors in de Lutherse Kerk

 
 
 
Predikanten van de Lutherse Kerk die mijn voorouders en hun familie hebben gedoopt in de Oude Lutherse Kerk (Spuikerk) en de Nieuwe Lutherse Kerk (Ronde) te Amsterdam.
 
 
Portretten op alfabet achternaam
Ericus Fredericus Alberti 1724 - 1788 geboren te Emmerik (Dld). 
 
Predikant geweest te Zierkzee, Dordrecht en Amsterdam sinds 5 januari 1768. A. studeerde theologie te Halle (Dld). A. verbeterde samen met zijn collega Johannes Klap de Lutherse Bijbel welke uitgave in 1832 werd herdrukt te Dordrecht en lang gold als de Bijbel der ,,Herstelden." Bij de opkomende moeilijkheden in de Amsterdamse gemeente behoorde hij tot de partij des behouds.
 
In het Luthers kerknieuws van 1774 staat: Amsterdam. 'Het gewoone Consistorie dezer Gemeente staat gehouden te worden, op Woensdag de 7 en 21 December (1774), onder Voorzitting van Do. Ericus Fridericus Alberti '.  Na zijn dood verscheen "Leerredenen openlijk gehouden te Amsterdam" 22 en 24 november 1767, om te voorkomen dat een ander boek wat op zijn naam stond tegen hem kon worden uitgespeeld. Het ging om een proefpreek, die op zijn naam, maar zonder zijn medeweten was uitgegeven. A. werd vanwege zijn eigenaardige preektrant "Rolsnijderus" genoemd.
   
Johan Christiam Baum 1739 -1806 geboren te Oldendorff in het graafschap Ravensberg (Dld).
 
Predikant geweest te Zierikzee,, Amersfoort, Kuilenburg (Culemborg) en Amsterdam sinds  17 augustus 1783. Studeerde te Halle (Dld). Nadat Hermanus Garél hem in het Nederlands had onderwezen mocht hij in Nederland beroepen worden. B. was een geleerd man, ernstig en waardig, maar in zijn spreken miste hij de nodige warmte. In de dagen van strijd, die na zijn komst in de Amsterdamse gemeente begonnen, nam hij een belangrijke plaats in, en hij, die wegens onrechtzinnigheid was aangeklaagd, is één dergenen, die door het onderschatten van de betekenis bettreffende de tegenpartij, de scheuring in de gemeente hebben veroorzaakt. B. gaf verschillende werken uit.
Aardig is om te vermelden, toen op 20 mei 1779 in de kerkenraad bekend werd gemaakt dat Baum te Amersfoort het beroep naar Culenborg had aangenomen. De kerkenraad van Amsterdam de gemeente feliciteerde met de nieuwe voorganger en herinnerde de kerkenraad er fijntjes aan, dat de predikant wel de landelijke ordonnantie van de Lutherse kerken moest ondertekenen. Maar dat zulks kon geschieden met de clausule 'salvo jure episcopali serenissimi princeps nostri. (Zoals de predikanten van oudsher in deze gemeente gewoon zijn te doen.)
   
Jacobus Boon 1691 - 1776 geboren te Amsterdam (Nh). Zoon van Philippus Boon en Anna Elisabeth Heijtzick.
 
Predikant geweest te Purmerend, Dordrecht, Rotterdam en Amsterdam sinds 16 juli 1731. Hij studeerde te Jena (Dld) en daarna Leiden. B. was trouwde op 24 juli 1725 te Rotterdam met Elisabeth Bock en had een dochter en en zoon bij haar.
 
Ging op 19 februari 1772 op 80 jarigen leeftijd met emeritaat en stierf 4 jaren later. Volgens tijdgenoten blonk hij uit in welsprekendheid, dat was ook de reden dat hij bij tal van plechtigheden aanwezig was.
B. maakte zich ook zeer verdienstelijk jegens zijn kerkgenootschap, door vele jongeren op te leiden, waaronder zijn eigen zoon. Mede hierdoor was zijn invloed erg groot. Heeft een aantal preken uitgegeven.
   
Hermanus van Garél 1681 - 1771 geboren te Amsterdam.
 
Predikant geweest te Edam, Den Haag en Amsterdam sinds 23 januari 1719. G. studeerde theologie te Rostock (Dld).
 
Met voorbeeldige trouw werkte hij in het midden van de gemeente tot zijn emeritaat op 2 april 1768, in de leeftijd van 87 jaren. B. was een buitengewoon ijverig en invloedrijk man, die niet alleen in zijn gemeente zeer werd gewaardeerd, maar ook veel hulp bood aan de wezen en armen. Ook hij leidde veel jongeren op tot het ambt van predikant. B. heeft zich beijvert om de Kapenaars (afkomstig uit Kaapstad) en de Saltzburgers die te Groet woonden een eigen Lutherse Kerk te stichten. Het is hem niet gelukt om de regenten van de VOC te overtuigen voor het stichten van een Lutherse Kerk aldaar. B. heeft wel de dag mogen beleven, dat de kerk te Groet werd ingewijd. Terecht heet hij in het grafschrift, die tot zijn gedachtenis is opgesteld: 'de troost der emigranten.'
   
Henricus Hageman 1706 - 1774 geboren te Amsterdam (Nh).
 
Predikant geweest te Enkhuizen, Gouda en Amsterdam sinds 4 augustus 1741 tot zijn emeriaat op 13 oktober 1767 in de leeftijd van 60 jaren. H. kreeg een pensioen Fl. 1.000,-  en Fl. 400,- of een vrije woning met Fl. 100,-. H. werd op 18 januari 1774 begraven in de Oude Lutherse Kerk.
 
Hageman studeerde eerst onder Hermanus van Garél en vervolgens te Rostock (Dld).
 
Van hem verschenen diverse leerstukken in druk.
 
 
   
Johannes Klap 1733 - 1790 geboren te Amsterdam (Nh). 
 
Predikant geweest te Bodegraven, Zwolle, Den Haag en Amsterdam sinds 24 juni 1768. K. studeerde eerst onder leiding van de Lutherse predikant Jan Mulder en daarna te Göttingen en volbracht zijn studie te Helmstadt (Dld). Klap was meer de rechtzinnigheid toegedaan maar miste het vermogen de gemeente te boeien, en in zijn prediking klonk ook de invloed van zijn leermeester en latere ambtsgenoot Jan Mulder door. Voor Klap niet zo verwonderlijk want hij was doof.
K. verbeterde samen met zijn collega Ericus Fredericus Alberti de Lutherse Bijbel welke uitgave in 1832 werd herdrukt te Dordrecht en lang gold als de Bijbel der ,,Herstelden."  Klap was voogd over Anna Catharina Brinkman, schrijfster en vertaalster en sprak de Franse taal en de Latijnse taal. Duits heeft ze van haar vader geleerd die uit Duitsland kwam.
   
Wilhelm August Klepperbein 1704 - 1786 geboren te: vermoedelijk in Jever (Dld). 
 
Predikant geweest te Westrum (Dld), Oldorp (in Jeverland) (Dld) en Amsterdam sinds 14 november 1738 tot zijn emeritaat op 9 september 1779 in de leeftijd van 75 jaren, waarbij hem het behoud van zijn volle traktement werd toegezegd.
K. werd Hoogduits predikant  van de Lutherse gemeente van Amsterdam. K. was van een liberale denkwijze en volgde de gang van de Godgeleerde wetenschap van dichtbij. Toen de latere hoogleraar te Göttingen Johann Beckmann, die een aantal maanden van 1762 Nederland door bereisde en bij die gelegenheid Klepperbein bezocht, beschrijft dezen in zijn reisjournaal Klepperbein als iemand die niet hoog opgaf van de positie van de Lutherse predikanten in het overwegend Gereformeerde Holland en het afkeurde, dat Hoogduitse kandidaten een post als gouverneur zochten te verkrijgen omdat ze hier toch geen uitzicht hadden op een predikantsplaats.
K. maakt zich verdienstelijk jegens de Lutherse Kerk, door de vervaardiging van een nieuw Psalm- en Gezangboek.
 
   
Johann Wilhelm Statius Muller 1767 - 1836 geboren te Maastricht (L). 
  
Predikant geweest te Gouda, Alkmaar, Haarlem, Amsterdam sinds 1800 en Wageningen. M. overleed te Wageningen op 12 december 1836. 
M. deed veel belangrijk werk voor de Lutherse Kerk, in het bijzonder door zijn uitgaven voor het Godsdienstonderwijs.
Aardig is de vermelding op Amstelveenweb: Engelina hertrouwt weer met Hendrik Florijn. Dit echtpaar verkoopt 'de buitenplaats, genaamd Amstelhove, met deszelfs herenhuizing'voor fl.1.550 aan de heer Johann Wilhelm Statius Muller, predikant bij de Lutherse Gemeente te Amsterdam (7 maart 1828). Misschien betreft het hier een verkapte schenking, want ds. Statius Muller doet de buitenplaats op 16 augustus 1830 alweer van de hand voor fl. 3.000,-.
Heeft diverse uitgaven op zijn naam staan: waaronder een verhandeling over het nut en de beste wijze om kinderen te leren bidden. De maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen verleende hem hiervoor een gouden medaille.
   
Augustus Sterk  1748 - 1815 geboren te Haarlem (Nh). Zoon van Augustus Sterk, apotheker, en Margaretha Elisabeth Messing.
 
Predikant geweest te Beverwijk, Leeuwarden, Den Haag en Amsterdam. sinds 1738 tot zijn emeritaat in 1802. S. studeerde theologie te Halle (Dld) en Leipzig (Dld). S. huwde op 28 juni 1772 met Clara Johanna Cobbe. S. was de rationalistische richting toegedaan. Dit gaf in de Amsterdamse gemeente aanleiding tot moeilijkheden. Van de zes Lutherse predikanten waren er drie de rationalist, terwijl de andere drie de oude leer waren toegedaan. Op 4 oktober 1786 diende een viertal gemeenteleden een aanklacht tegen de vrijzinnige predikanten in: zij zouden zich niet houden aan de symbolische boeken van de Lutherse Kerk. In het bijzonder richtte men zich tegen S. De beschuldigden ontkenden de aanklacht en het Consistorie stelden hen in het gelijk. Hierop ontstonden in de gemeente partijen, die zich fel tegen elkaar keerden. Uiteindelijk leidde dit tot een scheuring in de gemeente door oprichting van het Hersteld Luthers Kerkgenootschap. S. wordt geprezen als een goed spreker; alleen niet voor eenvoudigen. Ook heeft S. naam gemaakt door zijn pedagogische inzichten.
   
Jan Hendrik Vorstius 1740 - 1783 geboren te Kleef (Dld).
 
Predikant geweest te Monnikendam, Alkmaar, Den Haag en Amsterdam sinds 1774. V. bezocht na de academische lessen te Groningen de Hogeschool in Helmstadt (Dld). Hij was, onder de Luthersen, een der meest welsprekende kanselredenaars van zijn tijd. Zij stijl munt uit door eenvoudigheid en deftigheid, maar is niet vrij te pleiten van een zekere omslachtigheid. V. was een zeer geleerd man wat tot uiting kwam in diverse preken.
Over zijn beroep naar Amsterdam verscheen: Phialethes, Echt en nader antwoord van een lidmaat der Amsterdamse Luthersche gemeente aan een heer in 's Hage over het beroepen van Jan Hendrik Vorstius.
Henricus Vos 1642 - 1708 geboren te Amsterdam (Nh).
 
 
 
 

 

Predikant geweest te Zwolle, Leiden en Amsterdam sinds 27 oktober 1678.
 
Zijn studie was opmerkelijk, bezocht 7 jaren oud al de Latijnse scholen in Amsterdam en Utrecht. Begaf zich vervolgens naar het Gymnasium te Soest en daarna de Hogeschool te Giessen en Straatsburg, waar hij zelfs tweemaal in de Hoofdkerk preekte. Heeft diverse dissersaties het licht doen zien. en ook twee lijkreden
Paulus Weslingh (Wesseling) 1719 - 1778 geboren te Amsterdam (Nh). Kleinzoon van de voorgaande predikant in Amsterdam Paulus Weslingh.
 
Predikant geweest te Zaandam, Rotterdam en Amsterdam sinds 23 juni 1768.
 
Hij schreef: De lof van Gods genadige bestiering.... ter inwijding van het Lutherse Diaconessenhuis te Amsterdam.
 
Verder weinig bekend.