Algemene voorwaarden en privacy

I. Algemene bepalingen


1. Algemeen
1.1. De website www.gendijk.nl
1 2. Het correspondentieadres van www.gendijk.nl is via website 
2  Toepassing
2.1. De website bestaat uit:
 • 1. Een algemeen toegankelijk gedeelte dat toegankelijk is voor alle bezoekers van de website en
 • 2. Een besloten gedeelte dat alleen toegankelijk is voor bezoekers die zich op de website hebben geregistreerd en zijn  bevestigd als "Geregistreerde Gebruikers".
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op:
 • 1. Het bezoek aan en gebruik van het algemeen toegankelijk gedeelte;
 • 2. Het bezoek aan en gebruik van het gebruikersgedeelte na registratie;
 • 3. De registratie op het gebruikersgedeelte;
 • 4. Alle op de website toegankelijke gegevens, bestanden en diensten;
 • 5. Alle overige betrekkingen tussen gendijk.nl en de bezoeker.
2.3. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door gendijk.nl zijn aanvaard.
3. Wijziging Voorwaarden, website of inhoud
3.1. Gendijk.nl behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde voorwaarden op de website. Bezoekers van de webiste wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan. Wijzigingen van de voorwaarden gelden met onmiddellijke ingang.
3.2. Gendijk.nl is te allen tijde gerechtigd de website of de inhoud en de toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Gendijk.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de bezoeker als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen.
4. Aansprakelijkheid
4.1. De website en de inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor algemene genealogischedoeleinden en zijn niet bedoeld voor commerciëledoeleinden.
4.2. Indien een bezoeker (een gedeelte van) de website of de inhoud gebruikt in strijd met deze bepalingen doet hij dit op eigen risico. Gendijk.nl is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een dergelijk gebruik.
4.3 Gendijk.nl is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de website, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de inhoud of computervirussen. 
4.4 De website bevat links naar externe internetpagina's. Gendijk.nl is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina's. 
5. Gebruiksvoorschriften Website
5.1. Gendijk.nl adviseert bezoekers om bij het gebruik van de website de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, zoals:
 •  1. Zorg te dragen voor een afdoende beveiliging van hun computer(s) of andere systemen onder meer door het installeren van software of hardware die ongeautoriseerde toegang tot die computer(s) of systemen of de verspreiding van virussen tegengaat, zoals firewalls en antivirus software, en ervoor te zorgen dat de door de bezoeker gebruikte software, zoals besturingssoftware, e-mail software en antivirus software, up-to-date is.
5.2. Het is een bezoeker niet toegestaan om:
 • 1. Het verspreiden van schadelijke programmatuur, zoals virussen en trojaanse paarden
 • 2. De website zonder schriftelijke toestemming van gendijk.nl te gebruiken voor (commerciële) activiteiten zoals het aanprijzen of de verkoop van producten of diensten, het verzenden van commerciële boodschappen (spam), het aanbieden van (interactieve) spelletjes of het aanprijzen van andere websites;
 • 3. De website te gebruiken voor (anderszins) strafbaar of onrechtmatig handelen.
5.3 Als er naar het oordeel van gendijk.nl indicaties zijn dat een bezoeker in strijd handelt met dit artikel 5, heeft gendijk.nl het recht nader onderzoek uit te voeren naar het handelen van de betreffende bezoeker.
5.4. Als een bezoeker naar het oordeel van gendijk.nl in strijd handelt met dit artikel 5, of andere bepalingen van deze Voorwaarden, heeft zij het recht om maatregelen te nemen. De maatregelen die gendijk.nl kan nemen omvatten:
 • 1. Het aanpassen of verwijderen van door de bezoeker. 
 • 2. Het tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang van de bezoeker tot de website;
 • 3. Het beëindigen van een registratie; 
5.5. Gendijk.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een bezoeker lijdt of maakt indien gendijk.nl gebruik maakt van haar bevoegdheden onder dit artikel 5.
6. Eigendomsrechten
6.1. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de inhoud bij gendijk.nl en haar eventuelen licentiegevers.
6.2. Bezoekers mogen de website en de inhoud raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan onder vermelding van de bron.
6.3. Bezoekers mogen op door hen beheerde externe internetpagina's een hyperlink naar de website opnemen.
6.4. Ieder ander gebruik van de website of de inhoud, met inbegrip van het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website of de inhoud in een andere internetpagina of het plaatsen van deeplinks tussen de website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van gendijk.nl.

II. Openbare gedeelte

7. Openbare gedeelte
7.1. Het openbare gedeelte van de website is toegankelijk voor elke bezoeker.

III. Gebruikersgedeelte

8. Gebruikersgedeelte
8.1. Het gebruikersgedeelte is het gedeelte van de website dat uitsluitend toegankelijk is voor geregistreerde gebruikers.
9. Registratie
9.1. Bezoekers kunnen zich kosteloos registreren door op de website een elektronisch registratieformulier (het "Gebruikersaccount of contactformulier") in te vullen en via de website te versturen naar gendijk.nl. Bezoekers dienen de als verplicht gemarkeerde onderdelen van het registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen.
9.2. Gendijk.nl behoudt zich het recht voor om een registratie te weigeren wanneer wordt vermoed dat het formulier niet volledig en naar waarheid is ingevuld. 
9.3. Indien gendijk.nl een registratie goedkeurt, stuurt gendijk.nl de bezoeker een activatiebericht naar het door de bezoeker op het registratieformulier opgegeven emailadres. Nadat de bezoeker zijn registratie heeft geactiveerd door op de activatielink in het activatiebericht te klikken is de bezoeker een geregistreerde gebruiker.
9.4 Gendijk.nl kent geregistreerde gebruikers een gebruikersaccount toe (het "gebruikersaccount"). Het gebruikersaccount is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
9.5. Gendijk.nl koppelt het gebruikersaccount aan een gebruikersnaam en een wachtwoord. De gebruikersnaam komt overeen met het door de bezoeker op het registratieformulier opgegeven gebruikersnaam. De geregistreerde gebruiker dient zelf een wachtwoord te kiezen.
9.6. Gendijk.nl slaat de door een geregistreerde gebruiker op het registratieformulier ingevoerde registratiegegevens op in een aan het gebruikersaccount gekoppelde profielpagina. Geregistreerde gebruikers kunnen de ingevoerde gegevens te allen tijde inzien, wijzigen of verwijderen en dienen deze aan te passen indien deze onjuist of niet langer actueel zijn.
9.7. Gendijk.nl zal nimmer de ingevoerde ingevoerde registratiegegevens gebruiken voor andere doeleinden dan waar deze voor gegeven zijn namelijk om in te loggen en/of contact bij gendijk.nl
10. Beveiliging
10.1. De persoonsgegevens die via de website worden verstrekt zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.
11. Bewaartermijn
11.1 Gendijk.nl bewaart de op de website verstrekte persoonsgegevens in beginsel zolang als de registratie van de geregistreerde gebruiker duurt.

IV. Slotbepalingen

12. Nietigheid
12.1. Is of worden deze voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. 
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1. Deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.